Romantizmas  

Tai 19 a. I pus. kultūrinis judėjimas; filosofinių ir estetinių, meninių idėjų bei tendencijų visuma. 
19 a. pradžioje susiformavusi pasaulėjauta, kuri užvaldė visas meno sritis – poeziją, muziką, tapybą ir kt., – tačiau neįgijo vientisos menininės raiškos. 
Romantizmas patyrė Didžiosios prancūzų revoliucijos keltų laisvės ir demokratijos idealų įtaką. Jis neigė švietėjiškos filosofijos racionalizmą kėlė menininko vaizduotės, intuicijos, jausmų reikšmę, vertino kūrybos individualumą ir subjektyvumą. Linko į dramatizmą, patosą, religinę mistiką. 
Domėjosi istorija, folkloru, egzotinėmis kultūromis, transcendentiniais reiškiniais.
Garbino gamtą, pirmykščių natūralių stichijų pasaulį. 
Priešinosi neoklasicizmo ir akademizmo įteisintoms griežtoms ikonografijos normoms bei vaizduosenos taisyklėms. Jie nesukūrė savarankiškos, vientisos stilistinės sistemos. 
Dailininkai rėmėsi neoklasicizmo, baroko vėlyvuoju laikotarpiu, realizmo išraiškos priemonėmis. Kūriniams būdinga dinamiška kompozicija, ekspresyvi plastika, emocionalus meninis vaizdas.

Bendresne prasme
emocionalumo, asmeniškumo, dramatizmo akcentavimas mene, dažnai plėtojant egzotiškus, literatūrinius, istorinius siužetus.
Vokietijoje ši epocha prasidėjo viešpataujant klasicizmui ir truko iki pat bydermejerio. 
Romantizmo judėjimas sėmėsi medžiagos iš viduramžių: architektūra prisiminė gotiką, tapyba – sakmes, pasakas, apskritai folklorą. Greta praeities temų buvo itin pamėgę gamtos motyvus, tapė poetiškus peizažus, kuriuose žmonės sudaro tik stafažą emocionaliai pakylėtoje girių, uolų, dangaus ir jūros scenerijoje. 
Italijos trauka skatino dailininkus, kaip kad kitados nazaretiečius, vykti į Romą. Blaiviai mastantys romantikai, pvz., K. F. Šinkelis, visas jėgas skyrė architektūros paminklų stebėjimui – piešė juos ir tapo paminklų apsaugos pradininkais. Buvo kuriama daug portretų, tarp jų – gražiausi draugystę vaizduojantys 19 a. paveikslai. 
Be to, tarp romantikų atsirado ir puikių iliustratorių, kurie remdamiesi senovės pavyzdžiais, įamžino tuometinius literatus.
Architektūroje
romantizmo nuostatos paveikė sodų ir parkų meno plėtrą (angliškasis parkas), paskatino istorizmo ir eklektikos principų susiformavimą bei neostilių paplitimą.
Ryškiausiai romantizmo idėjos atsiskleidė tapyboje (iš dalies grafikoje). 
Plėtojosi peizažas, istorinis žanras, portretas. 
Vaizduoti savojo laikmečio įvykiai bei praeities (ypač viduramžių) scenos, neretai sukurtos remiantis meninės prozos ir poezijos šaltiniais. Ryškintas individualus dvasinis žmogaus pasaulis. Akcentuota spalva, šviesos ir šešėlių efektai. 
Skulptūroje įsivyravo laisvesnė kompozicija, tapybiškas formų modeliavimas, kontrastinga šviesokaita. 

atgal